Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Beknopt verkiezingsprogramma afdeling Borgerhout

Beknopt verkiezingsprogramma afdeling Borgerhout
District

Beknopt programma afdeling Borgerhout

1. Mobiliteit (of beter: het gebrek daar aan):

Borgerhout heeft historisch gezien al steeds aan enkele belangrijke doorgangswegen gelegen van en naar het centrum van Antwerpen nl. de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei.

Tel daarbij nog eens de Ring die Borgerhout doormidden snijd met enkele belangrijke op-en afritten en het knooppunt van de E313 met de Ring en de toegang ervan via de Turnhoutsepoort.

De dagelijkse verkeerschaos in en rond Antwerpen heeft zo ook zijn invloed op de verkeersstromen door héél Borgerhout.

De Turnhoutsebaan is één van de voornaamste pijnpunten in Borgerhout maar is nog steeds een gewestweg waarover het district niets te zeggen heeft.

Wat niet wegneemt dat Borgerhout als “ervaringsdeskundige” hierin een sturende rol mag en moet spelen !

En dit gebeurt niet door straten te knippen, pleinen af te sluiten of van de Turnhoutse baan zone 30 te gaan maken.

Door doordachte ingrepen in het straatbeeld en de deskundige heraanleg van straten en pleinen moet de doorstroming gegarandeerd blijven én de verkeersveiligheid verhogen.

Een proper straatbeeld verhoogt ook nog eens het veiligheidsgevoel.

Onder extreem-links is veel te weinig ingezet op het vernieuwen van straten en pleinen en de realisatiegraad van openbare werken ligt in Borgerhout zowat het laagste van alle districten.

Het district kan bovendien zijn rol spelen om de geesten van de bewoners, jong en oud, te bewerken om te komen tot een vervoersshift ttz niet meer vanzelfsprekend de auto nemen om luttele minuten later vast te staan in de dagelijkse files maar om één of meerdere van de vele andere vervoersmodi te kiezen.

2. Veiligheid

Ondanks het gekraai vanuit het stadshuis over dalende criminaliteitscijfers blijft Borgerhout in de greep van de drugsmaffia.

De zovele incidenten met “jongeren” op de Borgerhoutse straten en pleinen leveren het bewijs.

De drugsmaffia wil van vooral Borgerhout intra-muros een no-go zone voor de politie maken.

Hierbij geholpen door extreem-links dat elke politiecontrole bestempelt als “etnische proliferatie” en al gauw het woordje “racisme” bovenhaalt om toch elk politieoptreden te dwarsbomen.

Dat er wel degelijk een groot gevaar is bewijzen het vrolijk rondgooien met handgranaten, het in brand steken van auto’s, huizen die beschoten worden.....

De zwarte economie zou in Borgerhout zelfs groter zijn dan de reguliere !

Daarmee eisen we reeds sinds lang dat ook in Borgerhout er een districtsschepen van veiligheid komt.

Maar ook op verkeersvlak kan het nog veel beter.

Hier kan het district een rol spelen via een doordachte heraanleg van straten en pleinen met aandacht voor de zwakke weggebruiken en voor verkeersremmende ingrepen.

Mesen, en vooral kinderen, moeten veilig op hun bestemming kunnen geraken.

Een lokaal veiligheidsbeleid start bij een propere en ordelijke omgeving.

Verval en verloedering leiden tot criminele fenomenen.

3. Groen

Borgerhout als één dichtstbevolkte gebieden heeft al altijd een stuitend gebrek aan groen en open (speel)ruimte gehad.

De enige groene long van Borgerhout is het vertrouwde Te Boelaerpark waarbij we goed de grens tussen parkgebied en recreatiezone moeten bewaken.

Het aantal al dan niet grote evenmenten in het park neemt zienderogen toe.

Nu de plannen voor de overkapping stilaan vorm krijgen en een eerste schijf geld voor de eerste projecten vrijgemaakt is opent dit perspectieven voor Borgerhout om de oppervlakte groen uit te breiden nu dit mislukt is op Spoor Oost dat een parking annex evementenzone is geworden.

Op de overkapping dient voor Borgerhout maximaal plaats voor groen en groene recreatie voorzien te worden.

Bebouwing dient minimaal gehouden te worden, alhoewel er een grote vraag naar woningen en woonruimte is.

Echter: open grenzen en open ruimte gaan nu éénmaal nooit samen !

Willen wij van de overkapping groene zone’s maken, dringt een sluitende immigratiestop zich op !

Bijkomend voordeel van zo’n overkapping is het terugdrijven van de massieve luchtvervuiling door de Ring en inperking van de lawaaihinder.

4. Middenstand en horeca

Het district moet meer bevoegdheid krijgen op gebied van middenstand en horeca zodat het district korter en direct kan inspelen op de noden van de eigen middenstand en horeca en dit om de verdere achteruitgang van winkelstraten zoals de Turnhoutsebaan en de Gitschotellei tegen te houden.

Een eerste verbetering zou zijn een loket voor middenstand en horeca in elk district.

Met de ingrijpende werken voor de Oosterweelverbing in het vooruitzicht zal het zaak zijn om zoveel mogelijk de bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen.

5. Meer en duidelijke bevoegdheden voor de districten

Het wordt meer en meer hoog tijd dat de districten volwaardige bevoegdheden verkrijgen over belangrijke zaken zoals openbare werken (ook de gewestwegen), groenvoorziening, onderhoud van het openbaar domein, senioren- cultuur- jeugd- en sportbeleid en dit zonder de inmenging van de stad.

Tesamen met de bevoegdheden dienen ook de budgetten hiervoor overgeheveld te worden.

Inzake cultuurbeleid dienen de cultuurcentra de effectieve bevoegdheid van de districten te worden en uit de invloedssfeer van de multicultimaffia gehaald te worden.

Borgerhout telt ook heel wat senioren van wie een groot aantal een “inkomen” hebben dat de flirt met de armoededrempel en bijlange niet volstaat om een plaats in een rusthuis te bekostigen.

En dit na een leven vol hard labeur en torenhoge belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betaald te hebben.

Na de hoogste belastingen in de Europese unie betaald te hebben ontvangen zij de laagste pensioenen in die unie en durven de opeenvolgende regeringen te spreken over het “probleem” van de vergrijzing in de sociale zekerheid....

Bijkomende steunmaatregelen dringen zich op voor onze senioren.

Ook dient ingezet te worden om onze bewoners aan het sporten te krijgen (een gezonde geest in een gezond lichaam) en moet het gemakkelijker worden om georganiseerd aan sport te doen, dit al dan niet in het district Borgerhout.

Een voornaam pijnpunt (al decennialang) is een tekort aan plaats en ruimte (zoals sporthallen en zwembaden) om te kunnen sporten.